Autamme sinua onnistuneen markkinatutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa! Tutkimuspanostus kannattaa mitoittaa aina todellisen tarpeen mukaan. Tarpeestasi riippuen saat meiltä tuotteeseen ja brändiin liittyvät pikatestit  tai syvällisemmät kehitystutkimukset. Lähtökohtanamme on laadullisia ja määrällisiä tekniikoita yhdistelemällä ymmärtää kohderyhmän reaktioita ja tapaa tulkita/prosessoida tuotehyötyjä tai markkinointiviestintää. Suunnitteluprosessi tehostuu ja vauhdittuu, kun puhuttelevin lähestymistapa saadaan varmistettua ja kehitysideat hyödynnettyä jo suunnittelun alkuvaiheissa
Member of ESOMAR.
Copyright: Oivaltamo Oy 2016
O I V A L T A M R E F E R E N S S E J Ä
Poimintoja tutkimustoimeksiannoistamme 2006 - 2016: Vähittäiskaupan tuotteet ja palvelut: Uuden kv. myymäläketjun myymälämiljöön lokalisointi ja asiakaskokemuksen testaus. Johtava suomalainen elintarvikebrändi: Tuotteiden, brändien ja viestinnän kehittäminen ja niiden optimointi kuluttajakohderyhmille. Laadullisia tutkimuksia eri menetelmiä soveltaen. Asiakkaina bränditaloja ja mainostoimistoja: Mainonnan konseptien hienosäätöä kohderyhmää puhuttelevaksi. Nopea fokusryhmäpalaute suunnittelijoille ennen markkinointikampanjan lopullista käynnistämistä. Asiakkuustutkimus vähittäiskaupan ketjulle kanta-asiakasohjelman lokalisoimiseksi Suomen markkinoille. Fokusryhmätutkimus. Vähittäiskaupan myymäläketjun ostoprosessi. Havainnointi- ja haastattelututkimus. Lastenruokatuotteen pakkausten visuaalisen ilmeen kehittäminen. Vuorovaikutushaastattelut. Uusien kulutustottumuksien muutoksia huomioivien elintarviketuotekonseptien kehittäminen. Elintarvikebrändin vetovoimaistaminen ja uudelleenlanseeraus. Pitkittäistutkimus potentiaalin keskuudessa: onlineyhteisö  >>>  syvähaastattelut >>> ryhmätyöskentely. Kansainvälinen elintarvikebrändi. Innovatiivisten pakkauskonseptien kehittäminen kylmätuotteelle. Kansainvälisen elintarvikebrändin kuluttajatuotteen uudelleenlanseeraus. Markkinointiviestinnän hienosäätö suomalaista kuluttajaa puhuttelevaksi. Kvalitatiivinen onlinetutkimus >>> fokusryhmät. Fokusryhmätutkimus uuden automallin lanseerauksen tueksi. Energia-alan toimija. Bränditutkimus markkinoinnin terävöittämiseksi. Taktisen mainonnan kvalitatiivisia kehitystutkimuksia (mm. elintarvikkeet, finanssiala, ICT). Oivaltamolla on kattava kokemus kansainvälisistä markkinointitutkimuksista, joiden avulla optimoidaan ja lokalisoidaan markkinointiviestintää usealle markkina-alueelle: Kansainvälisiä tutkimuskoordinointejamme: Printtimainonnan ennakkotestejä Suomessa ja Ruotsissa, fokusryhmätutkimus. TV-mainonnan online-ennakkotestejä Suomessa ja Ruotsissa. Myymäläkonseptin lokalisointi- ja lanseeraustutkimus Ruotsin, Suomen ja Venäjän markkinoille. Kohderyhmää puhuttelevien mainonnan linjojen paikantaminen. Fokusryhmätutkimus Helsingissä, Tukholmassa, Pietarissa ja Moskovassa. Etnografinen B2B-käyttäjätutkimus Suomessa ja Ruotsissa. Fasilitointi kv. design-näyttelyssä. Asiakkaiden osallistaminen tuotevalikoiman kehittämiseen. Teknologia ja media: Digitaalisen jakeluvalikon (www-sivut, e-paper, mobiiliapplikaatiot) testaaminen osana kansainvälistä tutkimusta. Ryhmämuotoinen käytettävyyden testaaminen ja digital only -kokeilu pitkittäistutkimuksena paperilehden lukijoille.  ICT-toimija. Uuden pilvipalvelukonseptin tutkiminen ja potentiaalien paikantaminen. Laadullinen B2B - tutkimus. Suomalainen mediayhtiö. Edelläkävijätutkimus uusiin kosketusnäyttöpäätelaitteisiin liittyen. Uuden mobiiliapplikaation konseptin ja kohderyhmän täsmentäminen markkinoinnin kehittämiseksi. Asiakas- ja kehittäjäryhmän fasilitointi uuden teknologiatuotteen kehittelyn tueksi. Julkishallinto. Verkkopalvelun käyttäjäkokemuksen tutkiminen ammattilaiskohderyhmässä. Syvähaastattelut. Uuden TV-laitekonseptin markkinoinnin kehittäminen. Fokusryhmätutkimus. Kodinkonevalmistaja. Kotitalouksien tarpeet ja arvostukset etnografisin menetelmin tutkittuna. TV-ohjelmaformaattien kehitystutkimuksia fokusryhmämenetelmällä: mm. ajankohtaisohjelmat, viihdeohjelmat. MaksuTV -palvelun konseptitutkimus. Monipuolinen kokemus terveydenhuoltoon liittyvistä tutkimuksista - sekä potilaan että terveydenhuollon ammattilaistenkin näkökulmasta:  Lääkkeet ja terveydenhuolto: Keliakian hoito lääkärin, potilaan ja läheishoidon näkökulmasta. Yksilö- ja ryhmähaastattelut. Diabeteksen hoito lääkärin näkökulmasta. Yksilö- ja ryhmähaastattelut. Seksuaaliterveys ja siihen liittyvä lääkehoito. Yksilöhaastattelut. Käsikauppalääkkeen mainonnan ennakkotesti, fokusryhmätutkimus. Hammastahnojen ja suuhygieniatuotteiden käytön yhteys suun terveyteen. Kvantitatiivinen analyysi. Kuluttaja- ja ammattilaiskohderyhmän asennemaailman selvittäminen uuden käsikauppalääkkeen lanseerauksen tueksi. Syvähaastattelut ja kvantitatiivinen mittaus. Terveydenhuoltopalvelun saatavuuden kehittäminen julkisen sairaanhoitopiirin alueella. Tuottaja- ja asiakashaastattelut. Muuta mielenkiintoista: Tarvelähtöisen tuoteryhmäkartan laatiminen elintarvikealan toimijalle. Laitevalmistajan uuden strategian terminologian ymmärrettävyyden testaus yritysasiakkaan näkökulmasta. Yksilöhaastattelut. Kalustevalmistaja. Uuden ergonomiatuotteen attraktiivisuuden testaus B2B -kohderyhmässä. Palveluorganisaatio. Tutkimus palvelutuotteen terävöittämiseksi. Inhouse-haastattelut ja näkemyksen jalkauttaminen henkilökunnalle workshopeissa. Julkinen sektori. Pelastusalan viestintämateriaalin laadullinen kehittäminen ja alueellinen pilotointi. Kvantitatiivinen alkumittaus ja kaksi toistomittausta tiedotuskampanjan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Yliopistoyksikön tutkimushenkilöstön kvalitatiivisen tutkimuksen koulutus ja työn ohjaus.
“Oivaltavan, asiakasta puhuttelevan ja tehokkaan markkinoinnin suunnittelu on prosessi, jossa luova työskentely yhdistyy jatkuvasti tarkentuvaan asiakasymmärrykseen.”
O I V A L T A M
Insightful Marketing Research